Văn bản nội bộ

Mẫu Công văn yêu cầu bán đấu giá

T11.2014 đề nghị ban dau gia mau

Bảo vệ: Thủ tục thẩm định BĐS

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Ban hành Qui chế đấu giá Công ty

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Hợp đồng bán đấu giá T.H.A MẪU

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Đơn đấu giá (Mẫu)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Thẻ Đấu giá Viên 001Dung

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Hợp đồng thuê ĐGV (Mẫu)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Thông báo bán đấu giá (MẪU)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bảo vệ: Thông báo Không có khách hàng đăng ký (HS Mẫu)

This content is password protected. To view it please enter your password below: