Thủ tục đấu giá

Giấy uỷ quyền Mẫu

Giay uy quyen

Mẫu Công văn yêu cầu bán đấu giá

T11.2014 đề nghị ban dau gia mau

Thủ tục mua tài sản

1. Người tham gia đấu giá tài sản: 
Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người không được tham gia đấu giá tài sản:

2.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
2.2 Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.
2.3. Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
2.4. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a) Người không được tham gia mua tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
b) Người không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật về loại tài sản đó.
2.5. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai

3. Đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

– Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo.
– Người đã đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt tối đa không quá 15% của giá khởi điểm.
– Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4. Rút lại giá, từ chối mua tài sản bán đấu giá

4.1. Rút lại giá đã trả
– Tại cuộc bán đấu giá tài sản, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
– Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản.
4.2.Từ chối mua tài sản bán đấu giá
– Tại cuộc bán đấu giá, khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.
Đối với cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu, trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.
Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
– Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
– Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua theo quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1/ Yêu cầu:
Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
 2/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá: 
– Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản phải lập thủ tục mua tài sản đấu giá gồm:

          + Có đơn đăng ký (Theo mẫu)

          + Nộp tiền ký quỹ (Tối thiểu 1% – 15%).

      -Tham gia đấu giá theo qui định. Nếu trúng giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

      * Lưu ý: Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

   3/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:
– Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
– Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.
– Người có tài sản bán đấu giá.
– Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Mẫu đề nghị bán tài sản

Khách hàng có nhu cầu bán tài sản đề nghị điền thông tin đầy đủ  theo mẫu đính kèm.

Và gửi về chúng tôi:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam (123 Đoàn Thị Điểm, phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại: 0711.3 58 3939 - 0939.00 77 88 Hoặc các Chi nhánh/ Văn phòng gần nhất)

Maude nghi bán TS

Thủ tục bán tài sản là Động sản

1. Giấy chứng nhận quản lý tài sản (Nếu có)

2. Liệt kê mô tả chi tiết tài sản bán đấu giá.

3. Văn bản thống nhất giá khởi điểm bán đấu giá.

4. Các giấy tờ có liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

123 Đoàn Thị Điểm, phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0711) 3 58 39 39 – 0939.00 77 88