Văn bản pháp luật

Luật đấu giá:

Luat DG

TTLT 14/2015/TTLB-BTNMT-BTP

14-2015-ttlt-btnmt

Thông tư 02/2015/TT-BTC sửa đổi TT48BTC

263778

02_2015_TT-BTC_263778

CV 11027/BTC-QLCS về tính chi phí trong đấu giá

11027_BTC-QLCS_

 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013

   Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 
  Đính kèm tệp:   81.2013.ND.CP
                                 Phu luc

Luật xử phạt vi phạm hành chính

 Luật Xử phạt vi phạm hành chính Số 15/2012/QH13   đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

  Đính kèm văn bản:  Luat so 15 ve Vi pham hanh chinh

 

Thông tư 173/2013/TT-BTC

    Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Đính kèm văn bản:  TT173BTC ngay 21.11.2013 cua Bo Tai chinh

Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính

   Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Vui lòng click vào đây:  TT68/2012/TT-BTC để xem trong cửa sổ lớn hơn (bấm Ctrl + S để tải về khi đang xem)

Luật thi hành án Dân sự

   Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Luật số: 26/2008/QH12

Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang

      Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đính kèm: QĐ số 23/2012/QĐ-UBND HG