Văn bản đấu giá

TTLT 14/2015/TTLB-BTNMT-BTP

14-2015-ttlt-btnmt

Thông tư 02/2015/TT-BTC sửa đổi TT48BTC

263778

02_2015_TT-BTC_263778

CV 11027/BTC-QLCS về tính chi phí trong đấu giá

11027_BTC-QLCS_

 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013

   Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 
  Đính kèm tệp:   81.2013.ND.CP
                                 Phu luc

Luật xử phạt vi phạm hành chính

 Luật Xử phạt vi phạm hành chính Số 15/2012/QH13   đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

  Đính kèm văn bản:  Luat so 15 ve Vi pham hanh chinh

 

Thông tư 173/2013/TT-BTC

    Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Đính kèm văn bản:  TT173BTC ngay 21.11.2013 cua Bo Tai chinh

Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang

      Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đính kèm: QĐ số 23/2012/QĐ-UBND HG

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ

Hướng dẫn trình tự thủ tục về bán tài sản

ND17/2010/NĐ-CP

Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

QD 216/2005/QĐ-TTg

Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp

      Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010  của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

TT 23/2010/TT-BTP

Mau dinh kem